Làm thế nào dựng DHCP Server bằng CENTOS

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là dịch vụ cho phép cấp phát địa chỉ IP cho những máy khác trong hệ thống mạng. DHCP bao gồm có DHCP Server và DHCP client. Sau đây Share My Studio xin hướng dẫn các bạn cách cài DHCP Server trên Centos.

Làm thế nào dựng DHCP Server bằng CENTOS

A ) Chuẩn bị :

Phần mềm ảo hóa Vmware Workstation

  • DHCP Server : Centos 6.x  
  • DHCP Client : Win XP

Kết nối chung card mạng VM5. DHCP Client (WinXP) sẽ nhận IP có dải từ 192.168.1.10 –> 192.168.1.20/24

B ) Tiến hành cài đặt :

Bước 1 : Tiến hành cài dhcp

#yum install dhcp –y 

Bước 2 : Cấu hình dhcp server chạy trên eth0

#vi /etc/sysconfig/dhcpd

Sửa DHCPARGS=eth0 

Bước 3 : Tạo file dhcpd.conf

#vi /etc/dhcp/dhcpd.conf

Thêm dòng sau :

# Tạo domain name

option domain-name “vnitnews.com”;

# Cấu hình domain-name-server

option domain-name-servers dlp.server.world;

# Thời gian sống mặc định của IP

default-lease-time 600;

# Giới hạn thời gian sống của IP

max-lease-time 7200;

# Máy chủ DHCP hợp lệ

authoritative;

# Địa chỉ mạng và netmask

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

    # Dãy IP được cấp phát

    range dynamic-bootp 192.168.1.10 192.168.1.20;

    # Địa chỉ broadcast

    option broadcast-address 192.168.1.255;

    # Khai báo gateway

    option routers 192.168.1.1;

}

DHCP Server

Bước 4 : Khởi động lại service

#service dhcpd restart

#chkconfig dhcpd on

Bước 5 : Cấu hình IP động trên DHCP Client ( Win XP )

Chọn IP address automatically

Mở cmd đánh lệnh : ipconfig /renew

DHCP Server

Bước 6 : Kiểm tra các DHCP Client nào đã được cập phát

#cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases

Chúc các bạn thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *