Làm thế nào change Password Local / Domain Admin bằng Windows PowerShell

Bạn đang cần một phương pháp để thay đổi Password Local / Domain Admin bằng Windows PowerShell ? Hãy xem ngay bài hướng dẫn sau ngoài ra bạn cũng có thể viết thành script để sử dụng khi có quá nhiều máy local.

>> Làm thế nào Disable Snipping Tool trong Windows 10 ?

>> Làm thế nào cài đăt SQL Server 2016 trên Windows Server 2016 Failover Cluster – Part 1

Làm thế nào change Password Local / Domain Admin bằng Windows PowerShell ?

Step1 : Open Windows PowerShell với quyền Administrator.

Step2: Chuyển đổi new password sang dạng một dãy mã hóa bằng việc sử dụng câu lệnh sau

$NewPassword = ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd" -AsPlainText -Force“.

change Password Local

Trong đó “P@ssw0rd” là mục được thay thế bằng mật khẩu mới.

Step3: Tiếp tục sử dụng câu lệnh sau để thay để mật khẩu cho tài khoản bạn muốn. VD ở đây sẽ là tài khoản Administrator.

Set-LocalUser -Name Test01 -Password $NewPassword

change Password Local

Nếu bạn sử dụng tài khoản domain thì sử dụng câu lệnh sau:

Set-ADAccountPassword Test01 -NewPassword $NewPassword –Reset

Step4: Sau khi hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính và đăng nhập với mật khẩu mới.

Đó là toàn bộ các bước change Password Local / Domain Admin bằng Windows PowerShell. Cũng khá dễ phải không. Hãy để lại comment nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì. Chúc các bạn thành công !

READ MORE


WHAT NEXT

LINUX

HOW TO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *