Làm thế nào cài đặt ZABBIX trên CENTOS

Mở đầu chủ đề bài viết về Monitor. VNITNEWS xin giới thiệu bạn đọc phần mềm giám sát Zabbix, một phần mềm mã nguồn mở miễn phí cung cấp khả năng giám sát băng thông, dịch vụ mạng,  ứng dụng hay hiệu suất máy chủ…Việc giám sát này sẽ giúp cho người quản trị nắm được những hoạt động đang diễn ra trong hệ thống của mình.

Một số tính năng của Zabbix:

  • Giám sát hệ thống ( Hiệu suất , thiết bị mạng , VMware , Database , WebService…)  
  • Giám sát việc đăng nhập
  • Hỗ trợ giám sát qua Web
  • Nhận cảnh báo qua SMS , EMAIL
  • Hỗ trợ sửa lỗi chủ động thông qua IPMI
  • Cung cấp thông số về agent…

Thông tin chi tiết tại : http://www.zabbix.com/functionality.php

Làm thế nào cài đặt ZABBIX trên CENTOS

 A ) Chuẩn bị trước khi cài đặt

– Kiểm tra cấu hình phần cứng:

Cấu hình tối thiểu: Ổ cứng: 256MB , RAM : 128MB , CPU PII 350MHz 256MB

Cấu hình khuyến cáo: Phụ thuộc vào hệ thống Monitor nhỏ , trung bình hay lớn mà cấu hình phù hợp

Cấu hình chi tiết tại : https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/installation/requirements

  • Hệ điều hành :

Centos 6.6 – 64bit với phân vùng swap gấp đôi RAM. Để tải Centos các bạn truy cập trang http://wiki.centos.org/Download

– Ngoài ra, mọi chi tiết các bạn có thể tham khảo tại đây

 B ) Bắt đầu quá trình cài đặt :

Bước 1 : Cập nhật hệ điều hành, bash và cấu hình iptables, ntp

Đổi Hostname :

#vi /etc/sysconfig/network

NETWORKING=yes

HOSTNAME=monitor.vnitnews.com

Cập nhật hệ điều hành :

#yum update bash –y         //Vá lỗ hổng bash có trong Centos

#yum update –y     //Cập nhật dịch vụ

#reboot

Cấu hình iptables :

Tắt iptables hoặc mở cổng 80 :

#service iptables stop

#chkconfig iptables off

#yum install ntp -y

#ntpdate vn.pool.ntp.org

Bước 2 : Cài đặt phần mềm và một số dịch vụ cơ bản

#rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.0/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.0-1.el6.noarch.rpm

#yum install httpd mysql-server php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql –y

#service mysqld start

#service httpd start

#chkconfig mysqld on

#chkconfig httpd on

Bước 3 : Cấu hình Database

Đặt mật khẩu root quản trị Mysql Server :

#/usr/bin/mysqladmin -u root password ‘new-password’

# create database zabbix character set utf8;

#grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by “passvnitnews”;

# flush privileges;
# exit

Bước 4 : IMPORT dữ liệu vào database vừa tạo

#cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.0.14/create/

Các bạn đánh tiếp dòng lệnh dưới. Chú ý lúc này sẽ yêu cầu password. Các bạn đánh pass root của mysql-server đã đặt ở trên nhé

#mysql -u root –p zabbix < schema.sql               //Nếu copy lệnh bị lỗi , các bạn đánh lệnh nhé

#mysql -u root -p zabbix < images.sql

#mysql -u root –p zabbix < data.sql

Làm thế nào cài đặt ZABBIX trên CENTOS

Bước 5 : Cấu hình thông số database :

#vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Cấu hình các dòng sau và bỏ # phía trước

DBHost=localhost

DBName=zabbix

DBUser=zabbix

DBPassword=passvnitnews

Bước 6 : Cấu hình Time Zone

#vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

php_value date.timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Khởi động lại dịch vụ

#service httpd restart

#service zabbix-server start

#chkconfig zabbix-server on

Hướng dẫn cài Zabbix trên Centos

Lúc này ,tiến hành truy cập http://[IP]/zabbix để cấu hình nốt

Làm thế nào cài đặt ZABBIX trên CENTOS
Hướng dẫn cài Zabbix trên Centos tại vnitnews.com
Làm thế nào cài đặt ZABBIX trên CENTOS

Nhập Username : admin / zabbix

Một số bug có thể phát sinh khi cài :

1) Lỗi PHP Time Zone

Ta đánh lệnh sau :

#yum install ntp

#ntpdate vn.pool.ntp.org

#vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

Tìm dòng sau và sửa thành :

php_value date.timezone Asia/Ho_Chi_Minh

#service httpd restart

2) Zabbix server is not running: the information displayed may not be current

Ta đánh lệnh sau

#setsebool -P httpd_can_network_connect on

Đó là toàn bộ các bước làm thế nào cài đặt ZABBIX trên CENTOS ? Cũng khá dễ phải không. Hãy để lại comment nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào

Chúc các bạn thành công !Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *