Làm thế nào cài đặt LAMP trên CENTOS 6.X

LAMP là sự kết hợp giữa hệ điều hành Linux và phần mềm mã nguồn mở. LAMP được viết tắt của Linux , Apache , Mysql và PHP. Sau đây VNTINEWS sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt gói phần mềm này

Làm thế nào cài đặt LAMP trên CENTOS 6.X

BƯỚC 1 : Cài APACHE

Tiến hành tải httpd :

#yum install httpd –y

huong-dan-cai-lamp-tren-centos-01

Khởi động apache , chkconfig apache :

#service httpd start

#chkconfig httpd on

Mở port 80 trên iptables cho phép truy cập web :

#vi /etc/sysconfig/iptablesThêm dòng sau :

-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 80 -j ACCEPT

Reset iptables :

#service iptables restart

Lúc này, tiến hành test dịch vụ bằng cách truy cập địa chỉ IP của máy chủ

Bước 2 : Cài MYSQL

Tiến hành tải mysql , mysql-server :

#yum install mysql mysql-server –y

Khởi động mysql , chkconfig mysql :

#service mysqld start

#chkconfig mysqld on

Thiết lập mật khẩu root cho mysql :

#mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL

SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MySQL to secure it, we’ll need the current

password for the root user.  If you’ve just installed MySQL, and

you haven’t set the root password yet, the password will be blank,

so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):         ENTER

OK, successfully used password, moving on…

Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL

root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] Y                                             Chọn  Y

New password:                                                                   Nhập Pass

Re-enter new password:                                                   Nhập lại Pass

Password updated successfully!

Reloading privilege tables..

… Success!

Lúc này , bạn cứ việc Enter nốt là được

Bước 3 : Cài PHP

Tiến hành tải PHP :

#yum install php –y

Test PHP vừa mới cài đặt :

#echo -e ‘<?php \nphpinfo(); \n?>’ > /var/www/html/testphp.php

#service httpd restart

Truy cập web bằng đường dẫn : http://IP_ADDRESS/testphp.php

Bước 4 : Cài phpMyAdmin

Tiến hành cài Repo

32bit :

#wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

#rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

64bit :

#wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

#rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

Tiến hành tải phpMyAdmin

#yum install phpmyadmin –y

Sửa file phpMyAdmin.conf

#vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

Thêm # các dòng sau :

Khởi động lại httpd :

#service httpd restart

Lúc này tiến hành truy cập : http://IP_ADDRESS/phpmyadmin

Username : root

Password : Pass đã đặt ở Bước 2 : Cài Mysql

huong-dan-cai-lamp-tren-centos-15

Vậy là quá trình cài đặt đã xong.

>> Advanced SystemCare Ultimate 13 miễn phí license bản quyền

>> Iobit Driver Booster Pro 7 miễn phí license bản quyềnLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *