Làm thế nào cài đặt KLOXO MR trên CENTOS

Kloxo MR là một hosting mã nguồn mở miễn phí, có thể dễ dàng cài đặt và quản trị. Ngoài ra những tính năng của Kloxo cũng không thua kém gì so với các phần mềm như Cpanel, Vesta.

Kloxo MR được tác giả Mustafa Ramadhan phát triển, và là một phiên bản khác của Kloxo. Kloxo-MR cho phép cài đặt trên hệ điều hành Centos 6,7 so với người anh em Kloxo chỉ cài được trên Centos 5 , hơn nữa Kloxo-MR được phát triển để hoàn thiện các lỗi và bổ sung thêm các tính năng mở rộng. Sau đây,các bạn sẽ cùng VNITNEWS tìm hiểu cách cài đặt và sử dụng phần mềm này nhé

Dưới đây là một số tính năng của Kloxo MR :

  • Hỗ trợ hệ điều hành : Centos 5,6,7 (32bit hoặc 64bit)  
  • Hỗ trợ thanh toán : AWBS , WHMCS , HostBill , TheHostingTool , AccountLab Plus , Blesta
  • Web Server : Nginx , Nginx-Proxy và Lighttpd-proxy , Httpd , Lighttpd
  • Databases : Mysql hoặc MariaDB
  • FTP Server : Pure-ftpd
  • Addons : ClamAV , Spamassassin/Bogofilter/Spamdyke và RKHunter
  • Webmail : Afterlogic Webmail Lite, Telaen, Squirrelmail, Roundcube and Rainloop; Horde and T-Dah dropped

Để tham khảo chi tiết các bạn vui lòng xem tại : https://github.com/mustafaramadhan/kloxo/tree/dev

A ) Chuẩn bị trước khi cài đặt :
  • Kiểm tra cấu hình phần cứng :

Tùy thuộc vào cách bạn ứng dụng vào thực tế hay test labs :

Test Lab : Ổ cứng: 20Gb , RAM: 800Mb

Thực Tế : Ổ cứng và RAM phụ thuộc vào độ mở rộng khi bạn cung cấp dịch vụ

  • Hệ điều hành :

Centos 6 , 7 64bit hoặc 32bit với phân vùng swap gấp đôi RAM. Để cấu hình swap khi cài hệ điều hành các bạn tham khảo : Hướng dẫn cài Centos 7

B ) Bắt đầu quá trình cài đặt :

Bước 1 : Cập nhật hệ điều hành, bash và một packages :

#yum update bash –y         //Vá lỗ hổng bash có trong Centos

#yum update –y     //Cập nhật dịch vụ

Kiểm tra lỗ hổng bash bằng câu lệnh :

env x='() { :;}; echo vulnerable’ bash -c “echo this is a test”

Hướng dẫn cài Kloxo MR trên Centos

=> Nếu kết quả trả là this is a test là cập nhật bash thành công. Còn nếu là vulnerable , thì bản phải update lại bằng câu lệnh

#yum update bash –y

#reboot

Cài đặt các parkage :

#yum install yum-priorities yum-utils wget curl subversion -y

Hướng dẫn cài Kloxo MR trên Centos

Bước 2 : Tải repo cho Kloxo MR

#wget https://github.com/mustafaramadhan/kloxo/raw/rpms/release/neutral/noarch/mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm –no-check-certificate

Hướng dẫn cài Kloxo MR trên Centos

#rpm -ivh mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm

Hướng dẫn cài Kloxo MR trên Centos

Bước 3 : Tiến hành clean yum và cài Kloxo MR

#yum clean all

Hướng dẫn cài Kloxo MR trên Centos

#yum install kloxomr -y  

Hướng dẫn cài Kloxo MR trên Centos

Thực thi Kloxo Mr :

#sh /script/upcp

Bước 4 : Cấu hình tường lửa cho Kloxo MR

Tắt firewall :

#service iptables stop

Hoặc mở các port Kloxo cơ bản sau : 21 , 22 , 25 , 80 , 110 , 3306 , 7777 , 7778

#iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 80 -j ACCEPT

#iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 21 -j ACCEPT

#iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 22 -j ACCEPT

#iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 7777 -j ACCEPT

#iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 7778 -j ACCEPT

…….

#service iptables restart

Sau khi cài đặt thành công, các bạn truy cập đường dẫn https://<IPADDRESS>:7777 với tài khoản : admin/admin để truy cập.

Vậy là quá trình cài đặt đã xong. Chúc các bạn thành công !



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *