Làm thế nào cài đặt CACTI trên CENTOS

Làm thế nào cài đặt CACTI trên CENTOS

Tiếp theo chủ đề Monitor , VNITNEWS xin giới thiệu tiếp bạn đọc phần mềm Cacti. Một phần mềm giám sát hệ thống mạnh mẽ dựa trên nền tảng opensource, cho phép giám sát các thiết bị mạng , máy chủ , ứng dụng. 

Làm thế nào cài đặt CACTI trên CENTOS

Dưới đây là một số tính năng của Cacti :

  • Không giới hạn số lượng đồ thị
  • Tự động nhóm đồ thị theo area , stack..
  • Hỗ trợ Auto-Padding
  • Phân quyền user truy cập từng đồ thị….

Thông tin chi tiết tại: http://cacti.net/features.php

A ) Chuẩn bị trước khi cài đặt :
  • Kiểm tra cấu hình phần cứng :

Cấu hình tối thiểu : Ổ cứng : 10 GB , RAM : 512 MB

Cấu hình khuyến cáo : Phụ thuộc vào hệ thống Monitor nhỏ , trung bình hay lớn mà cấu hình phù hợp

  • Hệ điều hành :

Centos 6 64bit với phân vùng swap gấp đôi RAM. Để cấu hình swap, khi cài hệ điều hành các bạn tham khảo tại : Hướng dẫn cài Centos 7

  • Ngoài ra , mọi chi tiết về Cacti , các bạn có thể tham khảo tại : cacti.net
B ) Bắt đầu quá trình cài đặt :

Bước 1 : Cập nhật hệ điều hành, bash và một packages :

#yum update bash –y         //Vá lỗ hổng bash có trong Centos

#yum update –y     //Cập nhật dịch vụ

Kiểm tra lỗ hổng bash bằng câu lệnh :

env x='() {:;}; echo vulnerable’ bash -c “echo this is a test”

Hướng dẫn cài Cacti trên Centos tại vnitnews.com

=> Nếu kết quả trả là this is a test là cập nhật bash thành công. Còn nếu là vulnerable , thì bản phải update lại bằng câu lệnh

#yum update bash –y

#reboot

Bước 2 : Tiến hành cài đặt các package hỗ trợ :

Các gói này bao gồm : apache , mysql , php , php-snmp , net-snmp , rrdtool .

#yum install httpd httpd-devel mysql mysql-server php-mysql php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-cli php-mysql php-snmp net-snmp-utils p net-snmp-libs php-pear-Net-SMTP rrdtool unzip wget –y

Làm thế nào cài đặt CACTI trên CENTOS

Bước 3 : Kích hoạt và chkconfig dịch vụ

Kích hoạt dịch vụ :

#service httpd start

#service mysqld start

#service snmpd start

Chkconfig dịch vụ :

#chkconfig httpd on

#chkconfig mysqld on

#chkconfig snmpd on

Hướng dẫn cài Cacti trên Centos tại vnitnews.com

Bước 4 : Tải EPEL và cài Cacti

#wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Hướng dẫn cài Cacti trên Centos tại vnitnews.com

#rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

#yum install cacti –y

Hướng dẫn cài Cacti trên Centos tại vnitnews.com

Bước 5 : Cấu hình mysql và tạo database cacti

Đặt mật khẩu mysql với pass là vnitnews

#mysqladmin -u root password vnitnews      

Hướng dẫn cài Cacti trên Centos tại vnitnews.com

Tạo database cacti với pass là cactivnitnews :

#mysql –u root -p

mysql> create database cacti;
mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO cacti@localhost IDENTIFIED BY “cactivnitnews”;

mysql>GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO cacti@localhost;
mysql> FLUSH privileges;
mysql> quit;

Làm thế nào cài đặt CACTI trên CENTOS

Bước 6 : Chèn cacti.sql vào database

Tìm vị trí cacti.sql :

#rpm -ql cacti | grep cacti.sql

Tiến hành import cacti.sql .Nhập mật khẩu cactivnitnews 

# mysql -u cacti -p cacti < /usr/share/doc/cacti-0.8.8b/cacti.sql  

Bước 7 : Thiết lập cấu hình db.php

Mở file db.php :

# vi /etc/cacti/db.php

Tiến hành sửa :

/* make sure these values reflect your actual database/host/user/password */
$database_type = “mysql”;
$database_default = “cacti”;
$database_hostname = “localhost”;
$database_username = “cacti”;                                   //Sửa tại đây
$database_password = “cactivnitnews”;                  //Sửa tại đây
$database_port = “3306”;
$database_ssl = false;

Bước 8 : Cấu hình Apache :

Chỉnh sửa cacti.conf :

#vi /etc/httpd/conf.d/cacti.conf

Chèn dòng này :

Alias /cacti /usr/share/cacti

<Directory /usr/share/cacti/>
Order Deny,Allow
Deny from none
Allow from all

………………………
</Directory>

Làm thế nào cài đặt CACTI trên CENTOS

Bước  9 : Thiết lập Cron Cacti

#vi /etc/cron.d/cacti

Xóa # dòng dưới đây :

#*/5 * * * * cacti /usr/bin/php /usr/share/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1

Bước 10 : Mở port 80 trong iptables

#vi /etc/sysconfig/iptables

Thêm line :

# -A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 80 -j ACCEPT

Khởi động lại iptables :

#service iptables restart

#service httpd restart

Sau khi cài đặt thành công.Bạn truy cập đường dẫn http://<IPADDRESS>/cacti  .Tiến hành cài đặt tiếp Next -> Next -> Finish với tài khoản : admin / admin để truy cập.

Đó là toàn bộ các bước làm thế nào cài đặt CACTI trên CENTOS. Cũng khá dễ phải không. Hãy để lại comment nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào !

Chúc các bạn thành công !

Nguồn: VNITNEWS.com


WHAT NEXT

LINUX


MICROSOFT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *