eEbook – Hướng dẫn cấu hình Database Availability Group (DAG) – Exchange 2013

Database Availability Group

Hướng dẫn cấu hình Database Availability Group (DAG) – Exchange 2013

>> [Giveaway] Avira Prime – miễn phí license bản quyền 3 tháng

>> Làm thế nào vô hiệu hóa Windows Update trên Windows 10

Giới thiệu

DAG là chức năng cho phép tăng tính chịu lỗi cho Mailbox Server trong Exchange. DAG là một nhóm gồm nhiều Mailbox Server hoạt động song song trong hệ thống Exchange Server và động bộ Mailbox Database với nhau để tăng tính chịu lỗi cho Mailbox Server Role

Tại một thời điểm chỉ có 1 Server đảm nhận dịch vụ (gọi là Active), các server còn lại sẽ không đảm nhận dịch vụ mà chỉ đồng bộ Mailbox Database (gọi là Passive). Trong trường hợp active server gặp sự cố, passive server đã đảm nhận dịch vụ (trở thành active). Điều này cho phép người dùng vẫn có thể truy cập Mailbox của mình khi có server gặp sự cố.

eEbook – Hướng dẫn cấu hình Database Availability Group (DAG) – Exchange 2013: “Download Link

READ MORE


WHAT NEXT

LINUX

MICROSOFT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *